گربه‌های پلنگینه‌پوش

یازار : Musevi

+0 لایک

در بازی‌های آسیایی سال ۱۳۵۳ شمسی، ایران به مقام دوم آسیا و چین به مقام سوم رسید. چهل سال بعد و در بازی‌های آسیایی سال ۱۳۹۳ شمسی، ایران پس از سال‌ها سقوط متناوب به مقام پنجم آسیا و چین پس از سال‌ها صعود متناوب و با فاصله زیادی از دیگران به مقام اول رسید.
اینكه مثال از ورزش آورده شد، به این خاطر كه ایرانیان خود را در ورزش صاحب بسی كمالات و افتخارات می‌انگارند و به سلامتی شیرزنان و غیورمردان خود (كه همانا گربه‌های «پلنگینه پوش» هم هستند)، مرتباً برای همدیگر پپسی باز می‌كنند.
وای به اینكه قصد می‌كردیم مثال را نه از ورزش كه از وضعیت علمی و دانشگاهی یا صنعتی و اقتصادی یا پزشكی و تربیتی بیاوریم. و البته اینرا نیز می‌دانیم كه مقایسه بعضی كشورها و جوامع با یكدیگر، مقایسه بیجا و مضحكی است بین پیل و پشّه./ رضا مرادی غیاث آبادی


  • [ ]