نقاشیهایی از زنان پارسی در دوره باستان

یازار : Musevi

+0 لایک
این تصاویر توسط پارسیان و یا به سفارش آنها با هدف زیبا جلوه دادن پارسیان كشیده شده است و وجه اشتراكشان نیز همانطور كه می بینید لخت بودن و عاری از حجاب بودن آنهاست كه سعی شده بر زیبایی بصری بیفزاید:
  • [ ]